Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Plien’s foodclub, 8 november 2021

De belangrijkste punten op een rijtje:

  1. Er mag maar 1 persoon per cursus/membership deelnemen.
  2. Je mag niks kopiëren uit de cursussen/producten/membership. Het is enkel bestemd voor eigen gebruik.
  3. Heb je een klacht of probleem? Meld het via hallo@pliensfoodclub.nl. Dan lossen we het samen op.

Artikel 1 Definities

1.1 Account, de persoonlijke registratie waarmee Deelnemer/ Member toegang verkrijgt tot de Dienst en/of de Producten van Plien’s foodclub, bestaande uit de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Deelnemer/Member.

1.2 Content, via de Plien’s foodacademy toegankelijke tekst, afbeeldingen, foto’s, ebooks en video’s.

1.3 Deelnemer/ Member, een natuurlijk persoon die een dienst/product of membership bij Plien’s foodclub heeft afgesloten of aangeschaft.

1.4 Derden, derden die Plien’s foodclub inschakelt bij de uitvoering van de Dienst.

1.5 Dienst, de diensten/ en of producten van Plien’s foodclub die het de Deelnemers mogelijk maakt na betaling en uitsluitend op basis van deze Algemene voorwaarden Content af te nemen.

1.6 Membership, ontstaat na het aanmaken van een Account waarmee je tegen betaling van een overeengekomen prijs toegang krijgt tot de onderdelen van het Membership.

1.7 Met de Overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Plien’s foodclub zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Deelnemer en/of Member content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.8 Plien’s foodacademy is de online omgeving waar Deelnemers/ Members toegang hebben tot aangeschafte online diensten of producten.

1.9 Plien’s foodclub, gevestigd te Sint-Oedenrode, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Plien’s foodclub.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Plien’s foodclub

Sint-Oedenrode

hallo@pliensfoodclub.nl

KvK 69691053

BTW ID nummer NL001779472B10

 

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Plien’s foodclub waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2 De Deelnemer/ Member kan kennisnemen van deze Algemene voorwaarden, die gepubliceerd staan op pliensfoodclub.nl en verklaart hiermee akkoord te gaan door middel van het aanvinken op de hiervoor bestemde positie voordat enige transactie wordt gesloten.

3.3 Plien’s foodclub behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden. De meest actuele versie kan altijd geraadpleegd worden. Indien Deelnemer/ Member de gewijzigde Algemene voorwaarden niet kan accepteren, is Deelnemer/Member gerechtigd zijn/haar lidmaatschap conform artikel 10.2 te beëindigen.

3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 4 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

4.1 Een Transactie tussen Deelnemer/Member/Opdrachtgever komt tot stand zodra een Deelnemer/ Member de online aankoop heeft gedaan dan wel wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent en retour stuurt.

4.2 Bij het aangaan van een Membership onstaat direct een betalingsverplichting voor de Deelnemer/Member.

4.3 Een Membership wordt aangegaan per kwartaal en wordt automatisch per kwartaal verlengd. Dit kan elk moment worden opgezegd, maar loopt door tot het einde van de maand waarvoor het is aangevraagd. Betaling vindt vooraf plaats.

 

Artikel 5 Het aanmaken van een account

5.1 Om een product/dienst of membership te kunnen afsluiten moet de Deelnemer eerst een account aanmaken. Hiervoor dient het emailadres als gebruikersnaam en dient een uniek wachtwoord gekozen te worden. Bij het aanmaken van een Account wordt om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd in overeenstemming met het Privacybeleid.

5.2. Gebruiker zal het wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Plien’s foodclub kan worden toegerekend. Hiervan is uitsluitend sprake nadat Gebruiker misbruik van zijn account aan Plien’s foodclub heeft gemeld en Plien’s foodclub geen afdoende maatregelen treft, zoals beschreven in artikel 5.3

5.3 Zodra Gebruiker vermoeden heeft dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn/haar Account dient Gebruiker Plien’s foodclub daarvan direct op de hoogte te stellen. Plien’s foodclub zal het Account blokkeren en op verzoek van Gebruiker de mogelijkheid geven om een nieuw Account aan te maken.

 

Artikel 6 Tarieven en betalingen

6.1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

6.2 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Plien’s foodclub heeft het recht om deze prijzen aan te passen.

6.3. Indien de Deelnemer/Member in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de Deelnemer/Member na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Plien’s foodclub is, al dan niet via derden, gerechtigd de betreffende betalingen ten laste van de Deelnemer/ Member te (doen) incasseren en de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.

6.4 Plien’s foodclub is gerechtigd om toegang tot de Dienst/Product/ Membership (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of te beëindigen indien Plien’s foodclub niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Deelnemer/ Member is verplicht om klachten over dienstverlening/ producten zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Plien’s foodclub via hallo@pliensfoodclub.nl

7.2 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de Deelnemer/Member geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3. Plien’s foodclub streeft ernaar om binnen 1 werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen 3 werkdagen inhoudelijk te behandelen.

7.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

7.5. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.6. Partijen zullen enkel beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

7.7 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondisement waar Plien’s foodclub is gevestigd.

7.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Plien’s foodclub en betrokken derden 12 maanden.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Plien’s foodclub alle intellectuele absolute rechten waaronder auteursrecht op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

8.2 Plien’s foodclub verleent de Deelnemer/Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een Dienst/Product te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren of voor commerciële doeleinden.

8.3 Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Plien’s foodclub worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

8.4 Het is Gebruiker/Member niet toegestaan de schriftelijke documentatie uit de Plien’s foodacademy, waaronder recepten, video’s, ebooks en werkbladen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.

8.5 Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt inbreuk plaats op het auteursrecht. Plien’s foodclub is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.

8.6 De tijdens de looptijd van de overeenkomt geleverde informatie/diensten blijven eigendom van Plien’s foodclub. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer/Member om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

8.7 Met content die levenslang wordt aangeboden, wordt bedoeld zo lang Plien’s foodclub bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Plien’s foodclub kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.

Artikel 9 Inhoud en duur

9.1 De duur van cursussen/ trainingen varieert.

9.2 Deelnemer behoudt toegang tot de inhoud van de cursus voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is zelf verantwoorlijk voor het tijdig doorlopen van de content.

9.3 Indien nodig zal de inhoud van een Dienst/Product/Training regelmatig worden voorzien van een update.

 

Artikel 10 Wijziging en annulering

10.1 Een lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging en in elk geval voor een kwartaal.

10.2 Member kan het Plien’s lidmaatschap op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen opzeggen door dit aan Plien’s foodclub kenbaar te maken via hallo@pliensfoodclub.nl. Na opzegging behoudt Member toegang voor de periode waarvoor de vergoeding is geïncasseerd. Betaalde lidmaatschapsgelden worden nimmer gerestitueerd. Plien’s foodclub zorgt wel voor stopzetting van de automatische incasso.

10.3 Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot het product/ebook/videoreeks. Deze zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst van een cursus/training binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Plien’s foodclub.

10.4 Wanneer Deelnemer/Member zich niet aan de bepalingen van deze Algemene voorwaarden houdt, of Plien’s foodclub het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan zal houden, heeft Plien’s foodclub het recht om het lidmaatschap te beëindigen. Plien’s foodclub zal de Deelnemer/ Member hierover per mail informeren en zij heeft het recht de Dienst/ lidmaatschap per direct stop te zetten.

10.5 Plien’s foodclub zal bij de beëindiging van het lidmaatschap de Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn bij de uitvoering van de Dienst, verwijderen volgens het Privacybeleid.

10.6 In geval van onvoorziene omstandigheden heeft Plien’s foodclub de mogelijkheid een cursus/ training te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Plien’s foodclub maakt een wijziging zo spoedig mogelijk kenbaar aan Deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

 

Artikel 11 Uitvoering

11.1 De beschikbare Content in de Plien’s foodacademy zal variëren. Plien’s foodclub behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen en of te wijzigen.

11.2 Plien’s foodclub geeft nadrukkelijk geen medische adviezen. Plien’s foodclub raadt de Gebruiker/ Deelnemer/Member altijd aan om adviezen van de (behandelend) arts op te volgen inzake medicijngebruik of voedingspatroon.

11.3 Plien’s foodclub treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

11.4 Plien’s foodclub zal alle persoonsgegevens van Gebruikers verwerken in overeenstemming met de geldende nationale wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en volgens haar Privacybeleid.

11.5 Plien’s foodclub zal haar verplichtingen onder de artikelen 11.3. en 11.4 opleggen aan Derden die zij betrekt in de uitvoering van de Dienst, namelijk de partij die de betalingen uitvoeren en de partij die de nieuwsbrieven namens Plien’s foodclub verzendt.